Lekcja 63

O potędze miłości

Orfeusz i Eurydyka
reż.: Edward Sturlis

O pięknej Parysadzie
reż.: Edward Sturlis

Opracowanie: Ireneusz Artur Gryz

Lekcja O POTĘDZE MIŁOŚCI polecana jest do realizacji na II etapie edukacji, w klasach IV–V. Wydaje się, że w tym właśnie momencie życia, kiedy następuje przejście z okresu późnego dzieciństwa w okres wczesnej adolescencji, uwidacznia się w sposób szczególny konieczność prawidłowego wspierania rozwoju moralnego młodego człowieka, rozwoju pojmowanego jako proces przechodzenia od heteronomii do autonomii moralnej.

Z całą pewnością uczniowie w wieku 11–13 lat rozumieją wstępnie pewne uniwersalne zasady współistnienia w społeczeństwie, kluczowe wartości i postawy. Wciąż jednak potrzebują wsparcia nauczycieli, aby zauważyć zależności zachodzące pomiędzy postępowaniem własnym i osób trzecich a światem zasad i wartości uniwer­salnych. Proces rozwijania refleksyjności i wrażli­wości aksjologicznej uczniów powinien przebiegać płynniej, gdy w praktyce dydaktycznej wykorzy­stywane są materiały oraz narzędzia dostoso­wane do wieku podopiecznych i ich kompetencji poznawczych.

Wydaje się, iż wykorzystanie materiałów audio­wizualnych w procesie dydaktyczno-wychowaw­czym sprzyja organizowaniu sytuacji edukacyj­nych umożliwiających integralnie pojęty rozwój osobowy ucznia. Wynika to nie tylko z atrakcyj­ności filmu jako medium oddziałującego na widza w sposób multisensoryczny, ale także z faktu, iż bohaterowie opowiadanych historii dostarczyć mogą pożądanych wzorców zachowań. Ponadto, stosowanie filmu w edukacji wpisuje się w stra­tegię komplementarności oddziaływań edukacyj­nych rozumianych między innymi jako interakcja zachodząca pomiędzy młodym człowiekiem a otaczającymi go tekstami kultury.

Film postrzegany jest przez dzieci i młodzież jako medium niezwykle atrakcyjne, co sprzyjać powinno naturalnemu zainteresowaniu uczniów lekcją i pomagać w angażowaniu ich w dzia­łania edukacyjne. To z kolei prowadzi do spon­tanicznego włączenia się w działania na rzecz innych i wspólnie z innymi celem ukształtowania jednostki samodzielnej, coraz lepiej orientującej się w otaczającej ją rzeczywistości oraz oddziały­wującej na nią w sposób celowy i rozumny.

Praca z lekcją O POTĘDZE MIŁOŚCI może pomóc uczniowi rozwijać między innymi:

 • zdolność dostrzegania wartości;
 • samoświadomość moralną;
 • refleksyjność oraz wrażliwość aksjologiczną;
 • zdolność rozpoznawania i nazywania emocji oraz uczuć;
 • kompetencje w zakresie dostrzegania zależności między postępowaniem własnym i innych osób a uniwersalnymi zasadami i wartościami;
 • zdolność określania tematyki oraz problema­tyki omawianych utworów;
 • umiejętność wskazywania wartości w utworze;
 • zdolność określania wartości ważnych dla bohaterów utworu;
 • kompetencje w zakresie wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio;
 • umiejętność odróżniania zawartych w tekście informacji ważnych od drugorzędnych;
 • kompetencje w zakresie rozpoznawania znaczenia niewerbalnych środków komuni­kacji;
 • zdolność selekcji informacji i krytycznej ich oceny;
 • umiejętność zapisywania w różnej formie pozyskanych informacji;
 • kompetencje w zakresie współdziałania w grupie;
 • umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji;
 • zdolność odczytywania tekstów kultury poprzez przekład intersemiotyczny.