Lekcja 55

ABC animacji

Gapiszon ogrodnikiem
reż.: Jerzy Kotowski

Kundelek
reż.: Lidia Hornicka

Opracowanie: Dr Jadwiga Mostowska

Lekcja ABC ANIMACJI zapoznaje młodych widzów z tym rodzajem filmu oraz podstawowymi technikami wykorzystywanymi w jego realizacji, przybliża historię filmu animowanego oraz polskie tradycje i dokonania w tej dziedzinie.

Dziś coraz częściej realizuje się animacje wyłącznie przy pomocy komputera i specjali­stycznych programów temu służących – z takimi produkcjami najczęściej stykają się młodzi widzowie. Warto jednak pamiętać, że również współcześnie powstają znakomite filmy z zasto­sowaniem klasycznej animacji poklatkowej, zaś Polska ma w dziedzinie filmu animowanego długą tradycję wyznaczoną dokonaniami łódz­kich Se-ma-fora i Anima-Polu, Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, Studia Miniatur Filmowych w Warszawie czy też specjalizują­cego się w animacji komputerowej studia Platige Image.

Film animowany (co widać na przykładzie filmów z tego pakietu oraz innych animacji przypisanych do pozostałych bloków tema­tycznych) może poruszać bardzo różnorodną problematykę. Jego możliwości w tym zakresie są nawet większe niż w przypadku filmu żywego planu, bowiem animacji nie dotyczą ograni­czenia wizualne, jakie wiążą się z realizacją choćby filmu aktorskiego.

Szereg starszych filmów animowanych do dziś stanowi atrakcyjny przekaz nie tylko dla zain­teresowanych tym rodzajem filmu dorosłych, ale i dla dzieci, które odkrywają dla siebie ich bogaty, różnorodny świat, ciekawych bohaterów (takich jak psotny Gapiszon) oraz historie, które opowiadają – zabawne, zaskakujące lub wzru­szające (jak ta o Kundelku-odmieńcu).

Dzięki pracy z lekcją ABC ANIMACJI uczeń:

  • wskazuje cechy charakterystyczne filmu animowanego (odróżniające go od filmu żywego planu);
  • rozpoznaje wybrane techniki animacji;
  • dostrzega swoistość tekstów kultury przyna­leżnych do filmu, sztuk plastycznych i audio­wizualnych;
  • określa temat i główną myśl filmowego tekstu kultury;
  • odnosi treści filmowych tekstów kultury do własnego doświadczenia i szerszego kontekstu (społecznego, kulturowego);
  • świadomie i z uwagą odbiera filmy animo­wane adresowane do młodego widza;
  • samodzielnie wykonuje zabawki optyczne pozwalające zrozumieć powstawanie iluzji ruchu w filmie animowanym lub prosty story­board (scenopis obrazkowy) do filmu animo­wanego.