Wpływ kultury na społeczeństwo

Agnieszka Piętak-Faryna

ETAP EDUKACYJNY

ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

wiedza o społeczeństwie

CZAS

1 godzina lekcyjna

Metody i techniki pracy:

praca w zespołach, dyskusja, praca z tekstem lub mini-wykład

Cele:

Po zajęciach uczeń:

 • potrafi wyjaśnić terminy „kultura” i „kultura narodowa”
 • wie, jakie czynniki mają wpływ na kształt kultury
 • doskonali umiejętność analizowania obrazu filmowego

Słowa kluczowe: 

kultura, kultura narodowa, stereotyp

Przebieg zajęć:

 1. Podziel uczniów na mniejsze grupy. Każda z nich przygotowuje mapę myślową dotyczącą pojęcia „kultura” i „kultura narodowa” Uczniowie przedstawiają wyniki swojej pracy. Wspólnie próbujecie podać jedną definicję tych pojęć.
 2. Uczniowie na zasadzie burzy mózgów zastanawiają się kto tworzy i kto ma wpływ na kształt kultury? Jaką rolę pełnią artyści, a jaką państwo w kształtowaniu kultury narodowej? Wnioski zapisujcie na tablicy.
 3. Przed projekcją filmu zrób krótki wstęp dotyczący samego autora animacji, genezy powstania filmu, tła społeczno – politycznego. Wykorzystaj informacje opublikowane w broszurze opracowanej do lekcji 13 „Wokół narodowych stereotypów” Filmoteki Szkolnej oraz na stronie www.filmotekaszkolna.pl
  Projekcja  (7 min) filmu „Ostry film zaangażowany” Juliana Antoniusza
 4. Poproś uczniów o podzielenie się pierwszymi wrażeniami z filmu. Spytaj ich o czym był ten film? Jak im się podobał? Co zobaczyli? Co usłyszeli ? Czy film ich śmieszył i dlaczego? Jakie mają skojarzenia związane z tematem filmu?
  Zadaj uczniom pytanie do dyskusji: O czym film opowiada wprost? O czym mówi „nie-wprost”? Czego może być metaforą?
  Dla ułatwienia dyskusji przeczytaj głośno, krótki opis filmu Antoniusza
  Film w żartobliwej, animowanej formie przedstawia opowieść o zaniku życia kulturalnego w pewnym dużym mieście z powodu decyzji o likwidacji ulicznych kiosków plakatowych. Inicjatywa przedsiębiorczej emerytki zostaje ukarana odgórnie, a legislacyjne zapędy urzędników państwowych przyczyniają się do zamknięcia kin, teatrów i sal koncertowych, a także - do wzrostu alkoholizmu wśród mieszkańców.
 5. Podziel klasę na dwa zespoły.
  Pierwszy z nich opracowuje stereotyp artysty, twórcy kultury narodowej, przywódcy duchowego. Uczniowie starają się opisać go, podać jego cechy, w jaki sposób odbierany jest przez resztę społeczeństwa, jaką sztukę „tworzy”.
  Drugi zespół opracowuje stereotyp państwa które „daje” społeczeństwu kulturę. Uczniowie zastanawiają się  jak wygląda takie państwo, jaki panuje w nim ustrój, próbują opisać obraz kultury w takim państwie.
  Następnie zespoły przedstawiają swoje wnioski. Młodzież raz jeszcze zastanawia się jakie stereotypy obnaża film Antoniusza.
 6. Na koniec lekcji zapisz na tablicy hasło „Mickiewicz wielkim poetą był” i poproś, żeby uczniowie odnieśli się do tego stwierdzenia i zastanowili się nad stereotypowym ujęciem kultury narodowej. Czy mamy tego przykłady we współczesnej szkole? Jak uczymy się o naszej kulturze? Jak ją odbieramy? Czy państwo ma duży wpływ na naszą kulturę.

Praca domowa: 

Przeczytaj w domu wiersz któregoś z polskich wieszczów i spróbuj odczytać go na nowo porzucając wszelkie stereotypy.