W innym świecie… w moim świecie

Joanna Dłuska i Agnieszka Kawska

ETAP EDUKACYJNY

podstawowa (klasy VII – VIII), ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

godzina wychowawcza

CZAS

90 minut + projekcja filmu z audiodeskrypcją

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z filmem „Nienormalni”Jacka Bławuta;
 • Wprowadzenie pojęcia moralność kamery;
 • Zaznajomienie z metodą obserwacji świata od wewnątrz;
 • Przedstawienie skomplikowanych relacji świata ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe:

 • uczeń kształci kompetencje komunikacyjne w zakresie odbioru i tworzenia różnych komunikatów;
 • uczeń świadomie i krytycznie odbiera dzieło filmowe;
 • uczeń samodzielnie dokonuje oceny postaw bohaterów filmowych i potrafi odnieść tę umiejętność do rzeczywistości;
 • uczeń rozumie skomplikowane relacje pełnosprawnych i niepełnosprawnych;
 • uczeń ma świadomość zagubienia pełnosprawnych w swoim świecie.

Metody pracy: 

wykład, burza mózgów, wywiad, praca z tekstem, praca w grupach

Środki dydaktyczne: 

film, wybór tekstów do pracy w grupach, duże arkusze papieru, mazaki, kredki, rzutnik multimedialny, dyktafony

Przebieg zajęć:

 1. Wprowadzenie do obejrzenia filmu J. Bławuta - portret nauczyciela
 2. Praca w dwóch grupach: tworzenie plakatu nauczyciela na podstawie fragmentów tekstów literackich (I grupa - frag. Ferdydurke, II grupa – frag. Szóstej klepki);
 3. Podsumowanie stworzonych plakatów; Projekcja filmu z audiodeskrypcją; Stworzenie plakatu nauczyciela uczniów niepełnosprawnych:
 4. Wykorzystanie informacji zawartych w filmie oraz w broszurze W. Otto
 5. Skonfrontowanie nauczyciela filmowego z rzeczywistym (odwołanie się do doświadczeń z praktyki szkolnej); O trudnościach osoby pełnosprawnej w świecie ludzi niepełnosprawnych i odwrotnie: (stosownie do liczby uczniów w zespole klasowym, praca indywidualna, losowanie zadań) – 15 minut na wykonanie zadania.
 6. Zadanie I – przeprowadź wywiad z nauczycielem, który rozpoczął pracę w Ośrodku. Zdobądź informację o tym, co jest dla niego największą trudnością
 7. Zadanie II – porozmawiaj z nauczycielem, który pracuje w Ośrodku wiele lat. Jak zmieniło się jego postrzeganie osób niepełnosprawnych. Co go najbardziej zaskoczyło?
 8. Zadanie III – znajdź ucznia pełnosprawnego, który rozpoczął naukę w liceum lub gimnazjum i zapytaj go o uczucia towarzyszące pierwszym dniom w szkole, internacie.
 9. Zadanie IV – spróbuj porozmawiać z dzieckiem niewidomym z klas szkoły podstawowej. Z czym ma najwięcej kłopotów?
 10. Zadanie V – dotrzyj do szkolnej kuchni i porozmawiaj z panią, która wydaje posiłki w stołówce. O czym musi pamiętać w swojej codziennej pracy?
 11. Zadanie VI – porozmawiaj z panią sekretarką. Czy jej praca wymaga innych umiejętności niż praca w szkole masowej?
 12. Zadanie VII – skontaktuj się z nauczycielem orientacji przestrzennej. Zapytaj go, jak przebiegał egzamin instruktorski z perypatologii, i której części egzaminu bał się najbardziej.
 13. Zadanie VIII – poszukaj ucznia pełnosprawnego kończącego edukację w Ośrodku i zapytaj o jego doświadczenia ze środowiskiem uczniów niepełnosprawnych. Prezentacja zgromadzonych (nagranych) informacji.
 14. Dyskusja
 • Czy osoby pełnosprawne nie mają trudności w wejściu w świat osób niepełnosprawnych?
 • Jakimi umiejętnościami muszą wykazywać się zarówno osoby pełnosprawne, jak i niepełnosprawne by w pełni się zrozumieć?

Podawanie przykładów z filmu dobrego i złego komunikowania się dwóch światów. Wyjaśnienie na czym polega pojęcie moralność kamery. Odniesienie do broszury i innych materiałów źródłowych (patrz bibliografia)

Praca domowa

Czego oczekuję od osoby pełnosprawnej? (lub odwrotnie w przypadku ucznia pełnosprawnego).

Bibliografia:

 • Film w edukacji humanistycznej, praca zbiorowa pod red. Ewy Nurczyńskiej-Fidelskiej, PWN, Warszawa 1993;
 • Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1995
 • Musierowicz Małgorzata, Szósta klepka, Akapit-Press, Łódź
 • Słownik filmu, praca zbiorowa pod red. Rafała Syski, Zielona Sowa, Kraków 2005, str. 45;
 • www.filmotekaszkolna.pl