Techniki filmowe w dokumencie „Gadające głowy”

Elżbieta Bukowska

ETAP EDUKACYJNY

gimnazjalna, ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

godzina wychowawcza, wiedza o społeczeństwie

CZAS

2 godziny lekcyjne

Metody pracy:

 • projekcja filmu,
 • praca w grupach,
 • burza mózgów,
 • rozmowa kierowana

Pomoce dydaktyczne:

 • film z pakietu Filmoteka Szkolna „Gadające głowy”, reż. Krzysztof Kieślowski
 • aparat fotograficzny lub kamera

Cele:

 • przypomnienie technik filmowych,
 • uświadomienie uczniom celowości zabiegów stosowanych przez reżysera,
 • umiejętne wykorzystanie podstawowych środków filmowych w samodzielnym filmowaniu,
 • zapoznanie ze specyfiką filmowania wywiadu

Przebieg zajęć:

 1. Przedstaw uczniom temat oraz przebiegu zajęć.
 2. Krótko przypomnij podstawowe pojęcia związane ze technikami środkami filmowymi (np. rodzaje planów, praca kamery, podstawowe pojęcia filmowe – kadr, ujecie, scena, rodzaje montażu itp. ) W tym celu warto przygotować prezentację i zobrazować każdą z definicji. Taką prezentację może przygotować i przedstawić chętny uczeń.
 3. Przed projekcją filmu zapisz na tablicy zagadnienia, na które uczniowie powinni zwrócić uwagę podczas projekcji filmu:
   •     co przeważa w filmie, słowo czy obraz?
   •     na czym koncentruje się kamera?
   •     scenografia
   •     jaką rolę pełni dźwięk?
 4. Projekcja filmu Krzysztofa Kieślowskiego "Gadające głowy".
 5. Po projekcji poproś uczniów o odpowiedź na pytanie: o czym moim zdaniem opowiada ten film? Czy jest nadal aktualny? Jakie na mnie wywarł wrażenie. Zbierz luźne wypowiedzi uczniów.
 6. Następnie przejdźcie do analizy poszczególnych ujęć w filmie. Przed lekcją wybierz 2-3  najbardziej charakterystyczne fragmentów (możesz skorzystać z materiału zamieszczonego na stronie www.filmotekaszkolna.pl  - lekcja 26 „Kim jestem”. Przedstaw je ponownie uczniom. Ich zadaniem będzie odczytanie:
  planu, jaki został zastosowany w danym kadrze/ujeciu
  przeanalizowanie ruchów kamery
  oraz sposobów montażu
  Odpowiedzi notuj na tablicy. W razie potrzeby uzupełnij wiedzę uczniów.
 7. Wspólnie podsumujcie analizę filmu określając technikę zastosowaną przez K. Kieślowskiego (statyczne ujęcia, uboga dramaturgia, słowo góruje nad obrazem, półzbliżenia, skupienie kamery na twarzach postaci, rozmyte i niewyraźne tło zaznaczone głownie za pomocą dźwięków, konwencja wywiadów prowadzonych w telewizji)

Praca domowa: 

Poproś uczniów, aby podzielili się w pary i nagrali wywiad ze swoimi kolegą. Przed kamerą jeden z uczniów odpowie na pytanie: Kim jesteś?, Czego byś chciał? Na następnej lekcji obejrzyjcie filmy. Zainicjuj dyskusję, jak się zmienili się młodzi ludzie od momentu, w którym K. Kieślowski nagrywał swój film. Jak zmieniło się całe społeczeństwo?