„Siedem kobiet w różnym wieku” Krzysztofa Kieślowskiego to film o....

Adam Grelowski

ETAP EDUKACYJNY

ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

język polski

CZAS

2 godziny lekcyjne (w tym projekcja filmu)

Po zajęciach uczeń będzie umiał:

 • zinterpretować dzieło filmowe z uwzględnieniem wybranych zagadnień;
 • sformułować i przedstawić argumenty przekonujące do własnej interpretacji filmu;
 • wykorzystać różne teksty kultury (w tym film) do przedstawienia własnego poglądu na temat przemijania;
 • wskazać środki, za pomocą których w filmie dokumentalnym można przedstawić metaforyczny opis rzeczywistości.

Metody pracy:

praca z dziełem filmowym, praca z tekstem, praca w grupach, miniwykład, burza mózgów

Środki dydaktyczne:

 • • film Krzysztofa Kieślowskiego „Siedem kobiet w różnym wieku”,
 • • materiał pomocniczy - obraz Hansa Baldunga „Siedem faz życia kobiety” - dostępny na stronach internetowych www.filmotekaszkolna.pl (Nasze lekcje/ 8. Metafory prawdy/ Materiały metodyczne).

Pojęcia kluczowe:

 • przemijanie
 • cykliczność życia ludzkiego
 • film dokumentalny
 • obserwacja dokumentalna

Przebieg zajęć:

 1. Rozdaj uczniom kserokopie reprodukcji (bądź wyświetl ją na monitorze) obrazu Hansa Baldunga, zwanego Grienem, „Siedem faz życia kobiety”. Zadaniem uczniów będzie nazwanie przedstawionych na nim poszczególnych faz życia kobiety. Przykładowe odpowiedzi: dzieciństwo, młodość, u progu dorosłości, dorosłość, dojrzałość, starość, jesień życia.
 2. Zapisz na tablicy temat lekcji: „Siedem kobiet w różnym wieku” Krzysztofa Kieślowskiego to film o... (uczniowie w dalszej części lekcji uzupełnią temat). Przedstaw im krótko plan zajęć, zapowiadając, że obejrzą krótkometrażowy film dokumentalny.
 3. Przed projekcją podaj uczniom wstępne informacje dotyczące filmu. Wymień najważniejsze cechy gatunku filmowego, do którego on należy. Wykorzystaj wiadomości dostępne na stronie internetowej www.filmotekaszkolna.pl (Nasze lekcje/ 8. Metafory prawdy)
 4. Podziel uczniów na siedem grup (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela). Zadaniem każdej z nich będzie zwrócenie szczególnej uwagi na dany dzień tygodnia przedstawiony w filmie.
 5. Po projekcji zapytaj uczniów, co wydarzyło się w „ich” dniu tygodnia. Przykładowe odpowiedzi:
  Czwartek – początek nauki w szkole baletowej.
  Piątek – rozwój i postępy w nauce, ciągła krytyka ze strony nauczycielki.
  Sobota – przygotowania do występu, mordercze treningi, nadludzki wysiłek.
  Niedziela – występ, ukoronowanie ciężkiej pracy – to najpiękniejszy dzień życia.
  Poniedziałek – walka o utrzymanie formy, presja, ciężka praca, ambicja i upór.
  Wtorek – zejście na drugi plan, zwątpienie w swoje możliwości, moment załamania.
  Środa – powrót do korzeni, przekazywanie młodym uczennicom doświadczeń i umiejętności.
 6. Poleć uczniom, by w tych samych grupach spróbowali nadać poszczególnym dniom tytuły, które nie tyle informowałyby o wydarzeniach z danego dnia tygodnia, ile podkreślałyby i podsumowywały dany etap życia baletnicy (podaj jeden lub dwa przykłady). Poproś uczniów, by podczas pracy w grupie zastanowili się, jakimi środkami reżyser wyraził to samo w filmie. Zapisz na tablicy zaproponowane tytuły.
  Przykładowe odpowiedzi:
  Czwartek – Początek końca.
  Piątek – A wiatr jej w oczy ciągle wiał.
  Sobota – Nikt jej raju nie obiecywał.
  Niedziela – Ten najważniejszy dzień.
  Poniedziałek – Dam radę!!!
  Wtorek – Przegrane marzenia.
  Środa – Historia zatacza koło.
 7. Poproś uczniów, by przeczytali wymyślone przez siebie tytuły, a następnie dokończyli temat lekcji:
  „Siedem kobiet w różnym wieku” Krzysztofa Kieślowskiego to film o...
  Zapisz uczniowskie pomysły interpretacyjne (np. o karierze w balecie, o próbie realizacji marzeń, o cyklu życiowym człowieka, o losie każdego z nas). Poleć podopiecznym, by wybrali najbliższą sobie propozycję i – w zeszytach – zapisali po dwa argumenty (przykłady z filmu) przekonujące do wybranej interpretacji. Poproś ochotników o odczytanie notatek.

Podsumowanie:

Podsumuj zajęcia uwagą, że obejrzany film dokumentalny, choć przedstawia za pomocą obserwacji dokumentalnej (konkretne postaci i wybrane wydarzenia z ich życia, autentyczne zachowania, spojrzenia, grymasy, pot, uśmiechy itp.) pracę baletnic, to ma na celu ukazanie naturalnych reguł rządzących życiem człowieka, takich jak przemijanie. Życie ludzkie jest bowiem wpisane w cykl trudów, wyrzeczeń, zwątpień, nadziei i zawodów, a momenty triumfów i satysfakcji są zazwyczaj krótkotrwałe. Odwołaj się do argumentów odczytywanych wcześniej przez uczniów oraz do tytułów, które przygotowali.

Poproś podopiecznych, by w domu przygotowali pracę na temat przemijania. Może to być esej, praca plastyczna, utwór literacki, utwór muzyczny itp. Zaproponuj im, by skorzystali z tekstów kultury poznanych podczas lekcji. Zachęć też do lektury wybranych fragmentów z „Żywota człowieka poczciwego” Mikołaja Reja, które obrazują problem cykliczności życia ludzkiego. Uczniowie mogą też wykorzystać doświadczenia własne lub najbliższej rodziny.

Materiał pomocniczy:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hans_Baldung_-_The_Seven_Ages_of_Woman_-_WGA01191.jpg#/media/File:Hans_Baldung_-_The_Seven_Ages_of_Woman_-_WGA01191.jpg