Na tropie wartości. Analiza konfliktów w filmie „Wśród nocnej ciszy” T. Chmielewskiego

Wiktor Figiel

ETAP EDUKACYJNY

ponadpodstawowa

CZAS

2 godziny lekcyjne (bez projekcji filmu)

Cele lekcji:

Po zajęciach uczeń będzie umiał:

 • dokonywać analizy dzieła filmowego;
 • intepretować dzieło filmowe z uwzględnieniem konkretnych zagadnień obyczajowo-kulturowych;
 • dokonywać refleksji nad znaczeniem rozpoznawania i nazywania emocji oraz poszukiwania wartości pomocnych w rozwiązywaniu konfliktów;

Metody pracy: 

analiza filmu, praca grupowa, praca indywidualna, dyskusja.

Słowa kluczowe:

emocja, wartość, konflikt.

Materiały pomocnicze:

 • film „Wśród nocnej ciszy” T. Chmielewskiego.
 • arkusze papieru, flamastry.

Uwagi. 

Przed lekcją:

 • uczniowie oglądają film „Wśród nocnej ciszy”;
 • uczniowie indywidualnie opracowują pytania z materiału pomocniczego nr 1.

Przebieg lekcji

 1. Zapytaj o odbiór i reakcje uczniów na film.
  Omów krótko fabułę filmu, zwróć uwagę na nawiązania Chmielewskiego do wybitnego klasycznego thrillera M-Morderca Fritza Langa. Przy omawianiu kontekstu historycznego, warto skorzystać z materiałów ze strony www.filmotekaszkolna.pl.
  Uwaga:
  Jeśli podczas omówienia reakcji uczniowie wskażą wątek homoseksualny między między Wiktorem a Bernardem, nie ignoruj tego aspektu. Spytaj o ich reakcje na sposób przedstawienia tego wątku. Zwróć im uwagę na kontekst historyczno-kulturowy powstania filmu oraz toczącej się w nim akcji. Wskaż na fakt, iż wątek ten jest obecny także w literackim źródle fimu T. Chmielewskiego – w powieści Ladislava Fuksa „Śledztwo prowadzi radca Heuman” , który w odróżnieniu od decyzji polskiego reżysera nie skonkretyzował miejsca i czasu akcji swojej powieści.
  Sposób przedstawienia relacji Wiktora i Bernarda, rozwiązania inscenizacyjne, na jakie zdecydował się reżyser, mogły wynikać z potrzeby odzwierciedlenia realiów obyczajowych świata przedstawionego, jak i  potrzeby uwzględnienia takich realiów (wymagań?) w Polsce końca lat 70-tych. Sprawa nie jest jednoznaczna, warto podejść do niej ze świadomością tych kontekstów.
  * W zależności od dojrzałości uczniów i stopnia zaintersowania tym zagadnieniem, możesz zastanowić się nad przeprowadzeniem lekcji nt. filmowego postrzegania homoseksualizmu. Możesz przeprowadzić lekcję  porównawczą tego aspektu, wykorzystując film T. Chmielewskiego oraz, na przykład, sceny z „Sali samobójców” J. Komasy, filmu „młodszego” od „Wśród nocnej ciszy” o 30 lat.
 2. Poinformuj uczniów, iż nie będziecie zastanawiać się nad wątkiem zbrodni, lecz przeanalizujecie motywy, które do niej doprowadziły. Omów z uczniami efekty prac nad filmem. Zapisz propozycje uczniów na tablicy.
 3. Podsumuj pracę, zwróć uwagę na powtarzalność niektórych scen w kolejnych punktach.
  Zadaj pytanie nr 4 z materiału pomocniczego nr 1, następnie poproś uczniów o przykłady tych wartości. Możesz zadać dodatkowe pytanie: Skąd wiemy, co jest wartością? Kiedy poznajemy wyznawane przez nas wartości? Czy jest coś, co byłoby dla bohaterów równie wartościowe – widzieliby w nim te same wartości?
 4. Podziel uczniów na nowe grupy (4-5 osób). Rozdaj arkusze i flamastry. Poproś, by zastanowili się nad sposobem pozytywnego rozwiązania konfliktu, jaki pojawił się w scenie związanej z pożegnaniem Bernarda. Pokaż tę scenę na lekcji. Poproś uczniów, by wzięli pod uwagę interesy obu stron. Do realizacji ćwiczenia posłużą pytania z materiału pomocniczego nr 2.
  Chętne grupy omawiają swoje propozycje na forum. Poproś pozostałych uczniów o komentarze i uzupełnienia prezentowanych propozycji.
 5. Przeprowadź dyskusję w oparciu o następujące pytania.
  • Czy można żyć bez konfliktów?
  • Czy konflikt jest wartością? W jaki sposób? Czy są jakieś pozytywne strony sytuacji konfliktowych?
  • Co przeszkadza w rozwiązaniu konfliktów?
 6. Podziękuj uczniom za udział w lekcji i dyskusji. Na zakończenie poproś uczniów o dokończenie zdania „Na dzisiejszych zajęciach najważniejsze dla mnie było...” 

Materiał pomocniczy nr 1

Pytania pomocnicze do analizy filmu:

 • Pytanie 1.

Wskaż sceny, które najlepiej ukazują cechy charakteru głównych bohaterów – Wiktora i jego ojca, komisarza Hermana.

 • Pytanie 2.

Wskaż sceny, które ukazują konflikt głównych bohaterów.

 • Pytanie 3.

Wskaż sceny, które ukazują pozytywne emocje bohaterów.

 • Pytanie 4 (To pytanie zadaj podczas lekcji).

Z zaproponowanych scen wskaż te, w których bohaterowie wskazują na wartości, które są dla nich ważne.

Materiał pomocniczy nr 2

Przeanalizuj scenę z filmu „Wśród nocnej ciszy” T. Chmielewskiego.

 • Określ zasadniczy problem konfliktu.
 • Spróbuj nazwać emocje obecne u Wiktora i komisarza – ułóż je chronologicznie.
 • Jakie błędy popełnił Wiktor, a jakie jego ojciec?
 • Zastanów się nad elementami niezbędnymi do osiągnięcia porozumienia. Zastanów się nad adekwatnym sposobem zachowania, czasem i miejscem rozwiązania konfliktu, wartościami, jakie mogłyby kierować bohaterami. Uzasadnij swój wybór.
 • Zastanów się nad rozwiązaniem sytuacji, w której żaden z nich nie czułby się przegrany.