Konformizm czy walka- społeczeństwo polskie wobec rzeczywistości PRL-u w świetle filmu „Usłyszcie mój krzyk…”

Agata Ligenza

ETAP EDUKACYJNY

podstawowa (klasy VII – VIII), ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

wiedza o społeczeństwie, zajęcia pozalekcyjne

CZAS

2 godziny lekcyjne

Metody pracy:

 • pokaz filmu Macieja Drygasa „Usłyszcie mój krzyk”,
 • mapa mentalna,
 • pogadanka,
 • praca w grupach,
 • metaplan,
 • burza mózgów

Słowa kluczowe:

 • totalitaryzm,
 • zniewolenie,
 • wolność,
 • konformizm

Cele lekcji:

Po lekcji uczeń:

 • potrafi wyjaśnić mechanizmy budowania społeczeństwa totalitarnego oraz wskazać  rolę propagandy w PRL-u,
 • dostrzega i ocenia różne postawy obywatelskie,
 • formułuje argumenty potwierdzające swoje stanowisko.

Przygotowanie do zajęć:

 • uczniowie przypominają sobie sytuację Polaków w latach 60-tych,
 • uczniowie szukają informacji o „praskiej wiośnie”.

Przebieg zajęć:

Przedstaw uczniom temat lekcji. Zrób krótkie wprowadzenie, w którym przybliżysz im sytuację społeczną panującą w Polsce w latach 60- tych. Skorzystaj z wiadomości opublikowanych w broszurze dołączonej do lekcji 12 „Zapisy pamięci” z „Filmoteki Szkolnej”. Podziel uczniów na 4-osobowe grupy. Zadaniem każdej grupy będzie stworzenie mapy mentalne do hasła „praska wiosna”. Uczniowie krótko prezentują swoją pracę. Uzupełnij i uporządkuj wiadomości na temat wydarzeń w Czechosłowacji w 1968 r. Zadaj uczniom pytanie, jaka mogła być reakcja społeczeństwa polskiego wobec tych wydarzeń? Spisz wypowiedzi uczniów na plakacie. Przedstaw krótko postać Ryszarda Siwca i historię wydarzenia na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie (możesz poprosić o to jednego z uczniów, który jako pracę domową przygotuje informacje na ten temat). Wykorzystaj informacje ze strony www.filmotekaszkolna.pl (Nasze lekcje „Zapisy pamięci”) Przed prezentacją filmu podziel uczniów na 4 grupy. Każda z nich w trakcie projekcji ma zebrać informacje na temat:

a/ Postawa i zachowanie głównego bohatera.  

b/ Zachowanie dziennikarzy komentujących uroczystości dożynkowe.

c/ Zachowanie uczestników uroczystości dożynkowych i pracowników szpitala.

d/ Zachowanie władz.

Uczniowie powinni robić notatki w czasie filmu.

Projekcja filmu „Usłyszcie mój krzyk” M. Drygasa Po zapytaj uczniów o ich pierwsze wrażenia, o to, co wzbudziło w nich największe emocje. Każda z grup krótko prezentuje zebrane w czasie projekcji filmu informacje na temat zachowań głównego bohatera i reszty społeczeństwa. Wspólnie niech uczniowie zastanowią się nad postawą Polaków wobec wydarzenia. Zaproponuj im pracę metodą metaplanu:

 • Jak było? (Postawa Polaków i władz  wobec protestu Siwca.)
 • Jak być powinno?
 • Dlaczego nie było tak jak być powinno?

Wnioski

Podsumuj wypowiedzi uczniów przybliżając im ciekawy sposób przedstawienia wydarzeń zaprezentowanych w filmie zastosowany przez reżysera  - wykorzystanie motyw chocholego tańca. Skorzystaj z wiadomości opublikowanych w broszurze dołączonej do lekcji 12 „Zapisy pamięci”. W ramach ewaluacji lekcji każdy z uczniów stara się dokończyć zdanie: Na dzisiejszych zajęciach zrozumiałam/em, że…