Jak zbudować dobre relacje z rodzicami? Rozważania na podstawie filmu „Ojciec” Jerzego Hoffmana

Lidia Banaszek

ETAP EDUKACYJNY

ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

godzina wychowawcza

CZAS

2 godziny lekcyjne (bez projekcji filmu)

Treści nauczania zgodne z podstawą programową:

IV etap edukacyjny, wychowanie do życia w rodzinie: funkcje rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dzieci w rodzinie; znaczenie prawidłowych postaw rodzicielskich dla rozwoju dziecka.

Pytanie kluczowe: 

Dlaczego ważne są dobre relacje między dorastającymi dziećmi a rodzicami? W jaki sposób można poprawić wzajemne kontakty

Po zajęciach uczeń będzie umiał:

 • wyjaśnić znaczenie uczciwości, odpowiedzialności i szacunku w relacjach z rodzicami;
 • analizować zachowania bohaterów filmowych i poszukiwać analogii w swoim życiu;
 • rozwijać umiejętność budowania prawidłowych relacji w rodzinie.

Metody pracy:

metaplan, rozmowa nauczająca, burza mózgów, praca w parach, praca w grupach

Materiały dydaktyczne:

 • film „Ojciec” Jerzego Hoffmana;
 • materiały pomocnicze nr 1–3.

Słowa kluczowe:

ojcostwo, relacje, interakcje

Uwagi:

Przed zajęciami poproś uczniów o obejrzenie filmu „Ojciec” w reżyserii Jerzego Hoffmana. Wręcz im materiał pomocniczy nr 1 i uprzedź, by przed projekcją zapoznali się z zamieszczonymi tam pytaniami. Poproś, by po obejrzeniu filmu przemyśleli i zapisali swoje odpowiedzi.

Przebieg zajęć:

 1. Lekcję rozpocznij od swobodnej rozmowy z wychowankami. Sprawdź ich wiedzę na temat obejrzanego filmu, odwołując się do pytań z materiału pomocniczego nr 1. Podaj temat lekcji, a następnie zapoznaj uczniów z celami zajęć.
 2. Pierwszym zadaniem uczniów będzie opisanie relacji między ojcem a synem, które mogli zaobserwować w filmie, oraz zastanowienie się nad przyczynami i skutkami zachowań bohaterów. Zaproponuj uczniom pracę metodą metaplanu. Podziel ich na czteroosobowe grupy i rozdaj im materiał pomocniczy nr 2. Poproś liderów grup o zaprezentowanie efektów pracy, zachęć ich do refleksji na temat stosunków ojciec–syn, problemów, z jakimi borykał się bohater, przyczyn kryzysu rodzinnego ukazanego w filmie.
 3. Rozpoczynając kolejne ćwiczenie, zadaj uczniom pytania:

  Jaki problem miał Zenek?
  W jaki sposób bohater próbuje ten problem rozwiązać?
  Jak oceniasz podjęte przez Zenka próby rozwiązania problemu?
  Zapisz na środku tablicy zdanie: „Jak inaczej Zenek mógłby rozwiązać swój problem?”. Rozdaj uczniom karteczki samoprzylepne. Niech każdy napisze radę dla Zenka. Po zakończeniu pracy uczniowie przykleją swoje karteczki wokół napisu. Poproś o odczytanie wszystkich propozycji i o wybór najlepszego rozwiązania.
 4. Podziel uczniów na pary. Poproś, by wskazali błędy popełniane przez ojca i syna, a także zastanowili się nad ich skutkami. Wręcz podopiecznym materiał pomocniczy nr 3 i daj im czas na wykonanie zadania. Chętni prezentują swoją pracę na forum.
 5. Podziel klasę na cztery grupy. Kolejne ćwiczenie polega na opracowaniu wskazówek dla ojca i syna, które ułatwią im porozumienie. Każdemu zespołowi przydziel jedno zadanie spośród zamieszczonych w materiale pomocniczym nr 4. Daj czas młodzieży na wykonanie pracy, a później poproś liderów grup o zaprezentowanie ich propozycji. Przedyskutuj z klasą skuteczność wskazówek zawartych w opracowanych poradnikach. Zachęć zespoły do ewentualnego uzupełnienia pomysłów koleżanek i kolegów.
 6. Podsumowując lekcję, zadaj uczniom pytania:
 • Dlaczego ważne są dobre relacje między dorastającymi dziećmi a rodzicami?
 • W jaki sposób można poprawić wzajemne kontakty?

Zbierz wypowiedzi uczniów i poproś o zapisanie wniosków na tablicy.

Praca domowa dla chętnych:

Zachęć uczniów, aby przygotowali projekcję filmu „Ojciec” Jerzego Hoffmana z udziałem rodziców i zorganizowali wspólną dyskusję. Udostępnij uczniom odpowiednie materiały.