Film jako parabola

Monika Maciewicz

ETAP EDUKACYJNY

ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

język polski

CZAS

45 minut

Metody pracy:

 • heureza
 • piramida priorytetów
 • elementy wykładu
 • praca w grupie

Cele:

Uczeń po lekcji:

 • Umie zdefiniować pojęcia: parabola, Każdy (Everyman), puenta
 • rozumie specyfikę gatunkową krótkometrażowego filmu;
 • dostrzega zjawiska przypowieści w innych dziełach kultury;
 • rozwija umiejętności krytycznej oceny rzeczywistości, wrażliwości;

Słowa kluczowe: 

parabola, Każdy (Everyman), puenta, film animowany, film krótkometrażowy.

Środki dydaktyczne: 

kopie filmów „Schody” S. Schabenbecka, Arka G. Jonkajtysa

Przebieg lekcji:

 1. Zaprezentuj uczniom temat lekcji i określ wspólnie z nimi cele zajęć.
 2. Poproś uczniów o przypomnienie cech paraboli na przykładzie omawianego wcześniej tekstu literackiego ( uczniowie powinni być już po lekturze np. „Procesu” F. Kafki )
 3. Zaprezentuj uczniom podstawowe informacje dotyczące filmów i ich twórców: „Schody” reż. S. Schabenbeck oraz „Arka” reż. G. Jonkajtysa. Zwróć uwagę na charakterystyczne cechy filmów krótkometrażowych, oraz specyfikę zastosowanej animacji (wykorzystuj materiały opracowane do lekcji  6 „Filmowe przypowieści” Filmoteki Szkolnej).
 4. Projekcja filmu S. Schabenbecka „Schody”.
 5. Na tablicy zapisz pojęcia:
  • Przestrzeń
  • Czas
  • Bohater (Każdy Everyman)
  • Puenta i przesłanie
  Podziel uczniów na 4 grupy, każda z nich dokonuje analizy filmu pod kątem jednego z pojęć. Uczniowie prezentują swoje wnioski. W ramach podsumowania zastanawiają się, czy film, który właśnie obejrzeli jest przykładem paraboli i wymieniają cechy typowe dla paraboli występujące w filmie   
 6. Projekcja filmu G. Jonkaytjsa „Arka”
 7. Uczniowie wracają do pracy w grupach. Każda grupa (zgodnie z metodą zwaną piramidą priorytetów) ma przedyskutować i ustalić, który z obejrzanych filmów jest najbliższy wzorcowemu przykładowi paraboli. Odpowiedź musi być uzasadniona. Grupy prezentują swoje wnioski.
 8. Uczniowie na zasadzie burzy mózgów formułują pytania, które niosą ze sobą filmy. Wspólnie tworzą listę zagadnień i wybierają jeden z poruszanych problemów, który wydaje im się najbliższy. W klasie zainicjowana zostaje dyskusja.

Praca domowa

Temat: „Los ucznia w parabolicznym ujęciu” ma być motywem przewodnim artystycznej wypowiedzi ucznia. Sposób opracowania tematu dowolny: opowiadanie, scenariusz, film krótkometrażowy, prosta animacja (np. za pomocą programu Pivot), komiks.