Film dokumentalny, czyli prawda o bohaterach filmu Grzegorza Packa „Jestem zły”

Agnieszka Prusek

ETAP EDUKACYJNY

gimnazjalna, ponadpodstawowa

CZAS

90 minut

Metody pracy:

 • praca w grupach,
 • mapa mentalna
 • "burza mózgów".

Cele lekcji

Uczeń:

 • Zdefiniuje film dokumentalny jako sposób przedstawienia rzeczywistości polegający na obserwacji i selekcji.
 • Analizuje film dokumentalny pod względem sposobu ukazania rzeczywistości.
 • Wskazuje podstawowe walory filmu dokumentalnego.
 • Odróżnia film dokumentalny od filmu fabularnego.
 • Wyraża swoją opinię na temat sposobu ukazania rzeczywistości w filmie.
 • Odróżnia w filmie dokumentalnym sceny inscenizowane od autentycznych i spontanicznych.

Słowa kluczowe:

 • film dokumentalny,
 • obserwacja,
 • autentyzm i spontaniczność filmowej rzeczywistości,
 • inscenizacja.

Przebieg lekcji:

 1. Podziel uczniów na 4-5 osobowe grupy. Zadaniem uczniów będzie opracowanie mapy mentalnej dotyczącej pojęcia: film dokumentalny. Uczniowie prezentują przygotowane plakaty. Wspólnie klasa opracowuje jedną definicję filmu dokumentalnego. W razie potrzeby uzupełnij wiadomości uczniów
 2. Krótko zaprezentuj film, który zaraz pokażesz uczniom (czas powstania, sylwetka reżysera, tło społeczne). Wykorzystaj wiadomości z broszury dołączonej do lekcji 17 „Portrety zbiorowości” Filmoteki Szkolnej i ze strony www.filmotekaszkolna.pl
 3. Przed projekcją filmu podziel uczniów na 4 osobowe grupy. Każda z nich ma zebrać informacje o:
  I gr. Czas, w którym toczy się film.
  II gr. Przestrzeń i scenografia.
  III gr. Podkład muzyczny, warstwa dźwiękowa ( należy zwrócić uwagę na piosenkę Jestem zły zespołu Kaliber 44).
  IV gr. Występujące postacie.
 4. Projekcja filmu Grzegorza Packa Jestem zły.
 5. Poproś uczniów o pierwsze komentarz do filmu. Zbierz ich luźne refleksje i wrażenia.
 6. Daj uczniom czas na przedyskutowanie tematu, którym zajmowali się w grupach podczas prezentacji filmu, następnie każda z grup prezentuje na forum wyniki swojej pracy.
 7. Zapisz na tablicy kolejne pytania do analizy:
  Wiek, wygląd bohaterów filmu.
  Rodzina, środowisko, w którym żyją.
  Zabawy – jak spędzają wolny czas?
  Język, którym się posługują.
  Marzenia, – jakie są ich plany na przyszłość?
  Krótko uczniowie omawiają każdy z tematów.
 8. Zainicjuj w klasie dyskusję:  Co znaczy tytuł filmu „Jestem zły”? Czy bohaterowie przedstawienie w filmie są naprawdę źli? Dlaczego?
 9. Podsumowując lekcję poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym: Jaką metodę zastosował dokumentalista, aby dotrzeć do prawdy o bohaterach tego filmu? Które fragmenty filmu były inscenizowane, które wydają się najbliższe rzeczywistości.  Zapisz ich odpowiedzi na plakacie.
 10. Ewaluacja. Poproś uczniów o dokończenie zdania.
  Film „Jestem zły” opowiada o …