Człowiek wobec agresji i przemocy na podstawie filmu Sławomira Fabickiego „Męska sprawa”

Patrycja Woźniak

ETAP EDUKACYJNY

ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

godzina wychowawcza

CZAS

45 minut

Cele główne:

 • ukazanie uczniom różnych przejawów agresji i przemocy oraz wskazanie ich źródeł;
 • wskazanie pozytywnych i negatywnych zachowań wobec przemocy i agresji.
 • budzenie odpowiedzialności za siebie i innych.
 • rozwijanie umiejętności wyboru takich zachowań, które chronią przed agresją i przemocą.

Metody i formy pracy: 

 • mapa myślowa,
 • dyskusja,
 • rozmowa kierowana,
 • prezentacja filmu,
 • metoda kuli śnieżnej,
 • drama

Przebieg zajęć:

 1. Przedstaw uczniom temat i cele lekcji
 2. Podziel uczniów na grupy. Zadaniem każdej z nich będzie przygotowanie mapy myślowej wokół pojęć: agresja i przemoc domowa. Grupy prezentują swoje plakaty. Nauczyciel wypisuje wszystkie najważniejsze skojarzenia związane ze zjawiskami agresji i przemocy domowej.
 3. Wprowadzenie do filmu S. Fabickiego „Męska sprawa”. Przygotuj informacje dotyczące sylwetki reżysera, wytłumacz uczniom termin etiuda, wskaż na ograniczenia i charakterystyczne cechy tej formy wypowiedzi artystycznej. Wykorzystaj materiały opublikowane w broszurze opracowanej do lekcji 18. Filmoteki Szkolnej oraz na stronie www.filmotekaszkolna.pl
 4. Projekcja filmu „Męska sprawa” S. Fabickiego.
 5. Zbierz ogólne wrażenia po filmie - komentarze uczniów. Zapytaj uczniów, jakie uczucia wzbudził w nich film, jakie sceny wywarły na nich największe wrażenie i dlaczego, jakie jest przesłanie filmu. Na tym etapie nie komentuj wypowiedzi uczniów, pozwól na swobodną rozmowę.
 6. Podziel uczniów na 6 grup. Zadaniem każdej z grup będzie przygotowanie krótkiej charakterystyki (wygląd, postawa życiowa i zachowanie postaci) jednej z postaci występującej w filmie.
  • BRAT BARTKA,
  • MATKA BARTKA,
  • OPIEKUN SCHRONISKA DLA PSÓW,
  • NAUCZYCIEL W-FU,
  • DYREKTOR SZKOŁY,
  • OJCIEC BARTKA.
 7. Uczniowie prezentują swoje postaci. Wnioski zapisywane są na tablicy. Na zakończenie uzupełniają informacje dotyczące głównego bohatera filmu. Rozmowa kierowana – Jaki jest Bartek?  - wskazanie na problemy chłopca spowodowane sytuacją w domu, podkreślenie wpływu agresji ze strony ojca na zachowanie i osobowość chłopca.
 8. Uczniowie wracają do pracy w grupach. Ich zadaniem będzie zastanowienie się nad tym, jaki wpływ na Bartka mają osoby z jego najbliższego otoczenia. Jak jest, a jak powinno być. Z jakimi rodzajami przemocy spotykamy się w przypadku każdego z bohaterów?
 9. Podsumowanie pracy na forum klasy: zapisanie różnych form agresji i przemocy /np. słowna, fizyczna, psychiczna, itd./
 10. [Komentarz: zwróć uwagę uczniów na to, że nie zawsze to przemoc fizyczna jest najbardziej bolesna, równie krzywdzące mogą być przemoc słowna i psychiczna]
 11. Dyskusja podsumowująca lekcję:
 • Dlaczego powstał film o takiej tematyce?
 • Czy sytuacja przedstawiona w filmie jest wymyślona, czy rzeczywista?
 • Kto powinien zareagować na przemoc i agresję wobec Bartka?

[Komentarz: Na zakończenie lekcji możesz zapisać uczniom na tablicy numery telefonów zaufania dla młodzieży, adresy instytucji, do którym mogą się zgłosić, gdyby spotkali się z agresją w swoim najbliższym otoczeniu].

Praca domowa:

Napisz opowiadanie lub nakręć krótką scenkę, która pokazuje dalsze losy Bartka.