Człowiek w sytuacji zagrożenia

Joanna Dłuska i Agnieszka Kawska

ETAP EDUKACYJNY

ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

godzina wychowawcza, kinoterapia dla młodzieży słabo widzącej i niewidomej

CZAS

90 minut

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z filmem „Szczurołap”;
 • Wprowadzenie pojęcia: dokument kreacyjny;
 • Zaznajomienie z wielowarstwowością dzieła filmowego

Cele szczegółowe:

 • uczeń kształci kompetencje komunikacyjne w zakresie odbioru i tworzenia różnych komunikatów ;
 • uczeń świadomie i krytycznie odbiera dzieło filmowe, kształci i utrwala umiejętność abstrakcyjnego odbioru dzieła kultury;
 • uczeń samodzielnie dokonuje oceny postaw bohaterów filmowych i literackich;
 • uczeń potrafi odczytać treści paraboliczne;
 • uczeń ma świadomość różnorodności własnych uczuć w sytuacji zagrożenia;

Metody pracy:

 • wykład,
 • burza mózgów,
 • drama,
 • praca z tekstem,
 • praca w grupach

Środki dydaktyczne:

 • film,
 • wybór tekstów do pracy w grupach,
 • rzutnik multimedialny

Przebieg zajęć:

 1. Wprowadzenie do zajęć:
  • Gdybyś mógł być zwierzęciem, to w które z nich byś się wcielił?- odgrywanie ról;
  • A teraz wyobraź sobie, że nie masz wyboru i musisz być szczurem. Co czujesz, jak się będziesz zachowywał, jak będą odbierać cię ludzie?
 2. Projekcja filmu z audiodeskrypcją
  • Podział zespołu klasowego na dwie grupy:
  I – obserwacja postaw zegarmistrza
  II – obserwacja zachowań szczurów
 3. Konfrontacja zebranych informacji:
  • Dyskusja, „burza mózgów”
  • Analiza i interpretacja sceny otwierającej i zamykającej film
 4. Człowiek w sytuacji zagrożenia – kat i ofiara ( praca z fragmentami tekstów w III grupach)
  • I grupa – frag. Dzieci Ireny Sendlerowej
  • II grupa – frag. Rozmów z katem
  • III grupa – frag. Pianisty
 5. Wymieszanie grup ( III grupy o innym składzie, w każdej członkowie I, II, III grupy z punktu 4.)
  • Podzielenie się refleksjami na temat przeczytanych fragmentów
 6. Wysłuchanie przemówienia gen. W. Jaruzelskiego z 13 grudnia 1981 roku – podanie jednego z wielu możliwych kierunków interpretacji filmu
  • Wykorzystanie materiałów zawartych w broszurze prof. Mikołaja Jazdona
 7. Co to jest dokument kreacyjny?- uporządkowanie informacji o rodzaju filmu dokumentalnego na podstawie różnych źródeł (patrz bibliografia) 
 8. Praca domowa: Wciel się w jednego z poznanych dziś bohaterów (filmowych lub literackich) i napisz, co czujesz w sytuacji zagrożenia.

Bibliografia:

 • Film w edukacji humanistycznej, praca zbiorowa pod red. Ewy Nurczyńskiej-Fidelskiej, PWN, Warszawa 1993;
 • Matusiak B., Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej, Stentor, Warszawa 2001
 • Mieszkowska Anna, Dzieci Ireny Sendlerowej, Muza, Warszawa 2009
 • Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem, Znak, Kraków 2004;
 • Słownik filmu, praca zbiorowa pod red. Rafała Syski, Zielona Sowa, Kraków 2005, str.45;
 • Szpilman Władysław, Pianista, Znak, Kraków 2000;