„Buntownicy, odmieńcy, outsiderzy”

Agnieszka Sławińska

ETAP EDUKACYJNY

gimnazjalna, ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

CZAS

45 minut

Cele zajęć:

cel ogólne:

 • rozumienie pojęć: bunt, outsider, anarchizm, nonkonformista, odmieniec, dysydent
 • poznanie postawy buntu wobec państwa i norm społecznych
 • wskazanie głównych przyczyn buntu
 • zwrócenie uwagi na to, że każdy z nas jest w jakimś stopniu „buntownikiem, odmieńcem, outsiderem”

cele szczegółowe:

 • poznanie i promowanie opinii na temat
 • kształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec buntowników, outsiderów, odmieńców
 • poznanie właściwych postaw wobec

Metody pracy:

 • praca indywidualna
 • praca grupowa
 • dyskusja
 • burza mózgów

Materiały dydaktyczne:

 • karty pracy
 • źródła ikonograficzne
 • praca z tekstami źródłowymi
 • film z materiałów Filmoteki Szkolnej, z lekcji nr 43 „BUNTOWNICY, ODMIEŃCY, OUTSIDERZY” - Jerzy Skolimowski "Rysopis"

Pojęcia kluczowe:

bunt, outsider, anarchizm, nonkonformista, odmieniec, dysydent

Uwagi:

Należy umiejętnie dysponować czasem. Podczas pracy w grupach wyznaczamy przewodniczącego i sekundanta.

Przebieg zajęć:  

Wstęp – 7 minut

Na wstępie zajęć prowadzący prosi, żeby uczniowie rozwiązali zadanie 1, w którym poznają wyjaśnienie najważniejszych terminów użytych na lekcji. Następnie chętni odczytują co oznaczają terminy. Prowadzący z całą klasą wyjaśnia, czym różnią się nowo wprowadzone pojęcia i jakiej tematyki spraw dotyczą: politycznej lub społecznej.

Rozwinięcie – 30 minut

Prowadzący i uczniowie wykonują zadanie 2 i 3, gdzie najpierw czytają tekst źródłowy, a następnie oglądają fragment filmu z Filmoteki Szkolnej i odpowiadają na pytanie. Prowadzący wraz z uczniami analizuje postawę Andrzeja Leszczyca  „Rysopisu” Jerzego Skolimowskiego, powinni ustalić czy główny bohater był buntownikiem, outsiderem itd. Następnie uczniowie wykonują zadanie 4., w którym z prowadzącym stwierdzają, że wydarzenia marcowe 1968 roku były buntem i sprzeciwem politycznym.

Zakończenie (Wnioski) – 8 minut

Prowadzący uzupełnia wraz z uczniami zadanie 5, gdzie należy udowodnić, że Che Guevara był buntownikiem – symbolem kontrkultury w latach 60-tych i outsiderem politycznym. Nauczyciel podsumowuje lekcję zadając pracę domową.

Praca domowa:

 Odpowiedz: Czy masz w sobie coś z buntownika, odmieńca, outsidera?

Załączniki:

 • karty pracy dla uczniów
 • niezbędnik dla nauczyciela (sugerowane odpowiedzi do zadań, wskazówki do prowadzenia lekcji)

Bibliografia: