Budowa scenariusza filmu krótkometrażowego – „Pas de deux” reż. Kinga Lewińska (2001)

Anna Równy

PRZEDMIOT

język polski

CZAS

45 minut

Cele zajęć:

cel ogólny

  • analiza i interpretacja tekstów kultury; poznawanie narzędzi, dzięki którym odbiór teksów kultury staje się dojrzalszy;

cele szczegółowe

  • uwzględnianie w analizie specyfiki tekstów reprezentujących sztukę filmową;
  • prezentowanie własnych przeżyć wynikających z kontaktu z dziełem sztuki;
  • określanie problematyki utworu;
  • wykorzystanie w interpretacji utworów odpowiednich kontekstów;
  • dostrzeżenie w tekstach kultury zagadnień egzystencjalnych.

Metody pracy: 

lekcja odwrócona, praca z tekstem (praca indywidualna), heureza, burza mózgów, praca w grupach.

Materiały dydaktyczne:

  • karty pracy;
  • film „Pas de deux” (2001) reż. Kinga Lewińska.

Pojęcia kluczowe:

 treatment, scenariusz, scenopis, film krótkometrażowy.

Przed zajęciami:

Zaloguj się do panelu nauczyciela na platformie www.filmotekaszkolna.pl i przejdź do zakładki Mój profil – Filmy dla uczniów – Zarządzaj kontami. Załóż konta swoim uczniom, tworząc login i hasło, np. login: a.kowalska, hasło: praca domowa, itd. Hasło może być takie samo dla całej klasy. Po wygenerowaniu kont, wybierz z listy film „Pas de deux” i określ, na jaki czas udostępnisz go uczniom.

Przed planowanymi zajęciami podaj uczniom przygotowane loginy i hasła i zadaj pracę domową:

Obejrzyj film „Pas de deux”, logując się na stronie www.filmotekaszkolna.pl i wypełnij kartę pracy.

Uwagi:

Do przeprowadzenia lekcji potrzebne będą: dostęp do internetu i posiadanie konta nauczyciela na platformie www.filmotekaszkolna.pl.

Przebieg zajęć:

1. Po podaniu tematu lekcji sprawdź pisemną pracę domową uczniów, zwracając szczególną uwagę na przesłanie filmu „Pas de deux”. Najbardziej aktywnych uczniów nagródź oceną

W celu zamknięcia części wstępnej lekcji i zagadnień związanych z problematyką filmu odtwórz uczniom fragment wypowiedzi prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej (timecode 06:42-08:37): https://youtu.be/Tdwa1wSi6jc?t=402.

Zapowiedz, że na lekcji zajmiecie się klasyfikacją filmów ze względu na ich czas trwania, a także zagadnieniami związanymi z budową scenariusza filmu krótkometrażowego.

2. Rozdaj uczniom kartę pracy na lekcji. Po 10 minutach poproś 2-3 wybranych uczniów o odczytanie swoich notatek.

3. Narysuj uczniom lub wyświetl następujący wykres:

Zapytaj, jakie są granice czasowe poszczególnych filmów? W razie wątpliwości uczniów podaj przedziały czasowe i poproś o zanotowanie ich w zeszytach [krótkometrażowy-do ok. 30 minut, może trwać kilka minut więcej; średniometrażowy-do ok. 60 minut; pełnometrażowy – ponad 60 minut].

4. Narysuj/wyświetl na tablicy poniższy schemat:

Schemat budowy scenariusza filmowego

1

2

3

ekspozycja

konfrontacja

rozwiązanie

1

2

1

2

3

4

1

2

               

Wyjaśnij uczniom podstawowe pojęcia widoczne na schemacie. Cyfry w najwyższym wersie to części składowe scenariusza, a w trzecim wersie-podział na sceny.

5. Podziel uczniów na trzy grypy przyporządkowane poszczególnym częściom budowy scenariusza filmowego. Każda z grup ma wypisać w punktach, które sceny i wydarzenia należą do poszczególnych części filmu „Pas de deux”:

I – ekspozycja;

II – konfrontacja;

III – rozwiązanie.

Czas pracy 10 minut.

Odp.

Ekspozycja – scena wstępna prezentująca bohaterów filmu;

Konfrontacja – przyjazd stażysty do miasteczka;

zaprzyjaźnienie się żony weterynarza ze stażystą i konsekwencje tego;

Rozwiązanie – powrót męża do domu i zapowiedź szczęśliwego życia małżonków.

Liderzy każdej z grup przedstawiają wyniki prac. Na ich podstawie uczniowie, pod Twoją kontrolą, rysują schemat scenariusza filmu „Pas de deux”:

1

2

3

ekspozycja

konfrontacja

rozwiązanie

1

1

2

1

       

Wnioski:

Budową scenariusza filmu krótkometrażowego rządzą takie same zasady jak w długim metrażu, tylko wszystko musi się dziać krócej, przy mniejszej ilości scen. Pierwszy akt rozgrywa się w jednej sekwencji nie dwóch, tak samo trzeci, natomiast akt drugi w dwóch - do punktu środkowego i potem po nim, do drugiego zwrotnego.

Praca domowa:

Przygotuj konspekt wypowiedzi na temat: Motyw muzyki w filmie. Odwołaj się do dwóch wybranych przykładów filmowych i określ w nich rolę wykorzystania utworów muzycznych.