17.10.2017

Konkurs filmowy Zrób-My-Nasz-Film po hasłem „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”

Zapraszamy do udziału w konkursie filmowym uczniów szkół podstawowych (także z klas gimnazjalnych, należących do tych szkół) i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego.

Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10

Komunikaty oraz informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej: https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl

Konkurs będzie odbywać się w terminie od 24 października 2017 roku (ogłoszenie) do 9 lutego 2018 roku (dostarczenie prac).

W przypadku przesłania pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego. Materiał konkursowy przesłany po wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

Konkurs obejmuje dwie kategorie filmów, dla uczniów:

  1. szkół podstawowych, pod hasłem „Opowiedz to sam”
  2. szkół ponadpodstawowych, pod hasłem „Historie dalekie i bliskie”

Z natury rzeczy, nasze środowisko to miejsce szczególne, przestrzeń zakorzenienia w określonej tradycji, związana z dzieciństwem i rodzinnymi dziejami, zapamiętana w różnych obrazach i dialogach. Coraz bardziej potrzebujemy korzeni kulturowych, etnicznych, religijnych itp. Szukamy swoich miejsc, w których czujemy się dobrze i z którymi jesteśmy silnie związani.

Organizatorzy oczekują filmów, które powstaną w oparciu o znane i nieznanie historie związane z lokalnymi miejscami i ludźmi znajdującymi się w środowisku bliskim szkole, dzielnicy, miejscowości, regionie ─ małe ojczyzny to źródło naszych historii.

Podstawą przygotowania filmowej opowieści mogą być zarówno historie pochodzące ze środowiska, jak też prywatne ─ opowiedziane za zgodą ich bohaterów. Mogą dotyczyć wybranych miejsc znanych społeczności szkolnej lub zapomnianych przez współczesnych, historii obiektów oraz zdarzeń z przeszłości ─ opowiedziane przez uczniów poprzez film, z odpowiednio dobraną fabułą.

Szczegóły dotyczące Konkursu zostały zapisane w Regulaminie, dostępnym na stronie:

https://zrobmynaszfilm.blogspot.com/

(informacja prasowa)