„Wśród nocnej ciszy”, reż. Tadeusz Chmielewski – analiza tekstu kultury – sztuki plastyczne

Krzysztof Szewczyk

ETAP EDUKACYJNY

ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

język polski

Bruno Schulz, Jakub z młodym Józefem.

 1. Zaprezentuj uczniom szkic. Poinformuj, że stanowi ilustrację do opowiadania. Poproś o przypomnienie znanych uczniom informacji o twórczości Schulza.
 2. Poproś uczniów, alby spróbowali odpowiedzieć na pytanie – jakie relacje mogą łączyć postaci przedstawione na rysunku? Poproś o uargumentowanie odpowiedzi.
 3. Odtwórz raz jeszcze scenę (1:33:52– 1:36:46)
 • Co można powiedzieć o relacji między ojcem a synem na jej podstawie?
 • Czy scena różni się od reszty filmu?
 • czym może świadczyć kolekcjonowanie przez Wiktora wycinków prasowych o swoim ojcu (pierwsze sekundy sceny)?

4.  Poproś uczniów o przygotowanie wypowiedzi pisemnej na temat „relacje międzypokoleniowe – konflikt czy zgoda?” W odpowiedzi należy odwołać się do twórczości Schulza lub filmu Chmielewskiego oraz innego dowolnego tekstu kultury.

Po lekcji uczeń:

Cele ogólne:

 • odczytuje rozmaite sensy dzieła;
 • Uczeń buduje wypowiedzi o wyższym stopniu złożoności.

Wymagania szczegółowe:

 • prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki;
 • wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe, filozoficzne, religijne);
 • tworzy dłuższy tekst pisany lub mówiony (rozprawka, recenzja, referat, interpretacja utworu literackiego lub fragmentu) zgodnie z podstawowymi regułami jego organizacji, przestrzegając zasad spójności znaczeniowej i logicznej.