W innym świecie… w moim świecie

Joanna Dłuska i Agnieszka Kawska

PRZEDMIOT

kinoterapia dla młodzieży słabo widzącej i niewidomej

CZAS

90 minut + projekcja filmu z audiodeskrypcją

Cele ogólne:

  • Zapoznanie uczniów z filmem „Nienormalni”Jacka Bławuta;
  • Wprowadzenie pojęcia moralność kamery;
  • Zaznajomienie z metodą obserwacji świata od wewnątrz;
  • Przedstawienie skomplikowanych relacji świata ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe:

  • uczeń kształci kompetencje komunikacyjne w zakresie odbioru i tworzenia różnych komunikatów;
  • uczeń świadomie i krytycznie odbiera dzieło filmowe;
  • uczeń samodzielnie dokonuje oceny postaw bohaterów filmowych i potrafi odnieść tę umiejętność do rzeczywistości;
  • uczeń rozumie skomplikowane relacje pełnosprawnych i niepełnosprawnych;
  • uczeń ma świadomość zagubienia pełnosprawnych w swoim świecie.

Metody pracy: 

wykład, burza mózgów, wywiad, praca z tekstem, praca w grupach

Środki dydaktyczne: 

film, wybór tekstów do pracy w grupach, duże arkusze papieru, mazaki, kredki, rzutnik multimedialny, dyktafony

Przebieg zajęć:

  1. Wprowadzenie do obejrzenia filmu J. Bławuta - portret nauczyciela
  2. Praca w dwóch grupach: tworzenie plakatu nauczyciela na podstawie fragmentów tekstów literackich (I grupa - frag. Ferdydurke, II grupa – frag. Szóstej klepki);
  3. Podsumowanie stworzonych plakatów; Projekcja filmu z audiodeskrypcją; Stworzenie plakatu nauczyciela uczniów niepełnosprawnych:
  4. Wykorzystanie informacji zawartych w filmie oraz w broszurze W. Otto
  5. Skonfrontowanie nauczyciela filmowego z rzeczywistym (odwołanie się do doświadczeń z praktyki szkolnej); O trudnościach osoby pełnosprawnej w świecie ludzi niepełnosprawnych i odwrotnie: (stosownie do liczby uczniów w zespole klasowym, praca indywidualna, losowanie zadań) – 15 minut na wykonanie zadania.
  6. Zadanie I – przeprowadź wywiad z nauczycielem, który rozpoczął pracę w Ośrodku. Zdobądź informację o tym, co jest dla niego największą trudnością
  7. Zadanie II – porozmawiaj z nauczycielem, który pracuje w Ośrodku wiele lat. Jak zmieniło się jego postrzeganie osób niepełnosprawnych. Co go najbardziej zaskoczyło?
  8. Zadanie III – znajdź ucznia pełnosprawnego, który rozpoczął naukę w liceum lub gimnazjum i zapytaj go o uczucia towarzyszące pierwszym dniom w szkole, internacie.
  9. Zadanie IV – spróbuj porozmawiać z dzieckiem niewidomym z klas szkoły podstawowej. Z czym ma najwięcej kłopotów?
  10. Zadanie V – dotrzyj do szkolnej kuchni i porozmawiaj z panią, która wydaje posiłki w stołówce. O czym musi pamiętać w swojej codziennej pracy?
  11. Zadanie VI – porozmawiaj z panią sekretarką. Czy jej praca wymaga innych umiejętności niż praca w szkole masowej?
  12. Zadanie VII – skontaktuj się z nauczycielem orientacji przestrzennej. Zapytaj go, jak przebiegał egzamin instruktorski z perypatologii, i której części egzaminu bał się najbardziej.
  13. Zadanie VIII – poszukaj ucznia pełnosprawnego kończącego edukację w Ośrodku i zapytaj o jego doświadczenia ze środowiskiem uczniów niepełnosprawnych. Prezentacja zgromadzonych (nagranych) informacji.
  14. Dyskusja
  • Czy osoby pełnosprawne nie mają trudności w wejściu w świat osób niepełnosprawnych?
  • Jakimi umiejętnościami muszą wykazywać się zarówno osoby pełnosprawne, jak i niepełnosprawne by w pełni się zrozumieć?

Podawanie przykładów z filmu dobrego i złego komunikowania się dwóch światów. Wyjaśnienie na czym polega pojęcie moralność kamery. Odniesienie do broszury i innych materiałów źródłowych (patrz bibliografia)

Praca domowa

Czego oczekuję od osoby pełnosprawnej? (lub odwrotnie w przypadku ucznia pełnosprawnego).

Bibliografia:

  • Film w edukacji humanistycznej, praca zbiorowa pod red. Ewy Nurczyńskiej-Fidelskiej, PWN, Warszawa 1993;
  • Gombrowicz Witold, Ferdydurke, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1995
  • Musierowicz Małgorzata, Szósta klepka, Akapit-Press, Łódź
  • Słownik filmu, praca zbiorowa pod red. Rafała Syski, Zielona Sowa, Kraków 2005, str. 45;
  • www.filmotekaszkolna.pl