Seksmisja satyrą systemu totalitarnego?

Janina Jezierska-Bobak

ETAP EDUKACYJNY

gimnazjalna

PRZEDMIOT

wiedza o społeczeństwie, zajęcia pozalekcyjne

CZAS

1 godzina lekcyjna (plus projekcja filmowa)

Cele zajęć:

cel ogólny

 • Charakteryzuje sytuację obywatela w ustroju totalitarnym

cele szczegółowe

 • Uczeń będzie umiał scharakteryzować strukturę społeczeństwa totalitarnego oraz występujące między nimi zależności.
 • Uczeń będzie potrafił wskazać problemy społeczeństwa żyjącego w systemie totalitarnym.
 • Uczeń będzie potrafił przedstawić własne stanowisko – odwołując się do przykładów z filmu lub życia.

Metody pracy: 

praca indywidualna „przed, w trakcie i po”, praca w grupach, dyskusja

Materiały dydaktyczne: 

duże arkusze papieru (szary papier, brystol), pisaki, kartki, karta oceny dyskusji; film „Seksmisja” lub jego wybrane fragmenty.

Pojęcia kluczowe: 

 • totalitaryzm,
 • indoktrynacja,
 • propaganda

Przed zajęciami: 

krótkie wprowadzenie do filmu: czas powstania filmu – 1983,czasy PRL-u; gatunek filmowy - film science fiction

Uwagi: 

warunkiem powodzenia zajęć jest wcześniejsze wprowadzenie uczniów w tematykę o reżimach politycznych.

Przebieg zajęć:  

 1. Powiedz uczniom, że pracę nad filmem podzielimy na trzy etapy: przygotowanie; oglądanie; przemyślenie i podsumowanie. Najpierw przyjrzymy się temu, czego do tej pory dowiedzieliście się na temat totalitaryzmu, potem będziemy notować nowe informacje oraz zastanawiać się, na ile zmieniają one nasze poglądy, a wreszcie sprawdzimy co z tego wynika. Niech każdy przygotuje trzy kartki i wpisze na nich trzy nagłówki: „przed”, „w trakcie”, „po”.
 2. Zapiszcie na kartkach „przed” – bez dłuższego zastanawiania się - wszystkie informacje/wyrażenia, które wiążą się z systemem totalitarnym. Odłóżcie kartki.
 3. W trakcie seansu filmowego (mogą być wybrane fragmenty filmu- lekcja wos-u) na kartkach „w trakcie” odnotujcie nowe informacje obrazujące  zależności społeczne.
 4. Po zakończonej prezentacji poproś uczniów o porównanie zapisanych kartek, wpisanie zauważonych zmian na kartce „po”.
 5. Podziel uczniów na trzy grupy (np. losowanie kolorowych karteczek). Rozdaj arkusze brystolu i pisaki. Pierwsza grupa stara się scharakteryzować władzę w systemie totalitarnym biorąc również pod uwagę skonfliktowane środowiska „Archeo” i „Genetix”, druga  - poda przykłady indoktrynacji społeczeństwa totalitarnego, trzecia zastanowi się dlaczego główni bohaterzy próbują się wydostać z zamkniętego pod ziemią kompleksu. . Po upływie wyznaczonego czasu pracy poproś grupy o zawieszenie plakatów, a następnie krótką ich prezentację.
 6. Przeprowadź krótką dyskusję o mechanizmach totalitaryzmu (przypomnij o argumentacji i zasadach dyskusji). Podsumowując dyskusję zadaj wszystkim uczniom pytanie: W jakich warunkach totalitaryzm może stać się rzeczywistością. Poproś o podanie przykładów.
 7. Na zakończenie zajęć uczniowie dokonują rekapitulacji w formie zdań podsumowujących: „dowiedziałem się…”, „zaskoczyło mnie…”, wskazując spośród siebie osobę odpowiadającą.

Wnioski:

W ocenie pracy domowej uwzględniamy:

 • oryginalność projektu (pomysł)
 • jasność przekazu, czytelność, staranność
 • spójność fabuły
 • poprawność merytoryczna i językową

Praca domowa: 

Stwórz  od 1 do 2 jednostronnych plansz komiksu w formacie A4, nawiązujących do filmu, a zarazem odzwierciedlających jedną z charakterystycznych cech systemu totalitarnego.

Załączniki: 

karta oceny dyskusji