Dlaczego nie wolno drażnić lwa?

Jolanta Bielecka

PRZEDMIOT

godzina wychowawcza, język polski, lekcja biblioteczna, wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne, zajęcia pozalekcyjne

CZAS

2 godziny

Cel ogólny:

Kształtowanie umiejętności odbioru filmu animowanego jako tekstu kultury, oceny postępowania innych ludzi, odwoływania się w ocenie do przyjętych zasad i wartości, rozumienia odczuć zwierząt oraz wyrażania tych stanów za pomocą wypowiedzi ustnych.


Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • uczestniczy w rozmowie dotyczącej obejrzanego filmu;
 • odpowiada na pytania nauczyciela;
 • uzasadnia swoje zdanie;
 • opowiada historię przedstawioną w filmie;
 • opisuje zachowania bohaterów – ludzi i zwierząt;
 • ocenia zachowania dzieci i dorosłych ukazanych w filmie;
 • rozumie konsekwencje postępowania własnego i innych w odniesieniu do przyjętych norm i zapisuje zasady zachowania się w ogrodzie zoologicznym;
 • odróżnia zdanie oznajmujące od rozkazującego;
 • tworzy samodzielnie piktogramy związane z tematem lekcji;
 • tworzy prace plastyczne przy użyciu kredek, mazaków, farb, wycinanek;
 • pracuje w grupie;
 • ocenia swoją aktywność na zajęciach, posługując się piktogramami.

Metody i formy pracy:

 • pokaz filmu,
 • elementy dyskusji i burzy mózgów,
 • zajęcia praktyczne,
 • rozmowa dydaktyczna,
 • metoda ewaluacyjna – „buźki” (smily);
 • praca indywidualna, w grupach i z całą klasą.

Środki dydaktyczne:

 • film Tadeusza Wilkosza Nie drażnić lwa,
 • papier formatu A4,
 • kartony ze sztywnego papieru – koła, kwadraty, prostokąty;
 • tablica/plansza/tablica multimedialna,
 • kartki z informacją, czym jest piktogram wraz z przykładami,
 • mazaki,
 • kredki,
 • farby,
 • papier wycinankowy,
 • klej,
 • nożyczki,
 • cenki sklepowe

Słowa kluczowe:

 • legenda,
 • zwierzęta,
 • ludzie,
 • zoo,
 • lew,
 • zasady postępowania,
 • piktogramy.

Przebieg zajęć


1. Rozmowa z uczniami wprowadzająca w temat zajęć.
Lekcję rozpoczynają ćwiczenia językowe, które mają na celu zaciekawienie uczniów tematem zajęć. Nauczyciel przygotowuje składającą się z trzech slajdów prezentację lub zapisuje grupy wyrazów na tablicy. Prosi, by uczniowie przyjrzeli się im i odgadli, jakie słowo kojarzy się z każdą z trzech grup wskazanych wyrazów. Uczniowie, jeśli to konieczne, z pomocą prowadzącego, odgadują trzy wyrazy: lew, zoo, ludzie (słowa te ukażą się w prezentacji lub zostaną zapisane przez nauczyciela na tablicy odpowiednio przy każdej z grup wyrazów – załącznik nr 1).

Nauczyciel informuje dzieci, że wszystkie te elementy pojawią się w filmie Tadeusza
Wilkosza Nie drażnić lwa, który za chwilę obejrzą. Prosi, by uczniowie, oglądając obraz, zwrócili uwagę na to, jak zachowują się ludzie zwiedzający zoo oraz na zachowanie lwa – jednego z mieszkańców zoo.
2. Projekcja filmu Nie drażnić lwa.
Uczniowie zapisują w zeszytach podany przez nauczyciela temat lekcji – Dlaczego nie wolno drażnić lwa?


3. Rozmowa z uczniami na temat filmu, jego bohaterów i ich zachowań.
Uczniowie rozmawiają z nauczycielem o filmie, odpowiadają na pytania:

 • Gdzie rozpoczyna się akcja filmu?
 • Jakim miejscem jest zoo?
 • Kto jest głównym bohaterem filmu?
 • Jacy jeszcze bohaterowie pojawiają się w obrazie Tadeusza Wilkosza?
 • Jak zachowują się osoby przyglądające się lwu śpiącemu w klatce?
 • Co sprawiło, że zwierzę stało się agresywne?
 • Co stało się z lwem, gdy uciekł z ogrodu zoologicznego?
 • Jakie zachowania ludzi wzbudziły gniew lwa?
 • Jaki finał miała przygoda głównego bohatera?
 • Jaką sceną kończy się film?
 • Na co starszy pan zwraca uwagę chłopców?
 • Dlaczego nie wolno drażnić dzikich zwierząt?

4. Praca w 4–5-osobowych grupach. Tworzenie zasad zachowania się w zoo.
Uczniowie pracują w grupach. Nauczyciel daje każdej z nich czyste kartki A4 oraz flamastry i prosi, by uczniowie zastanowili się nad odpowiedzią na pytanie: Jakich jeszcze zasad należy przestrzegać, będąc w ogrodzie zoologicznym? Prowadzący zajęcia prosi, by dzieci zapisały przynajmniej pięć z nich na kartkach (po jednej na każdej kartce).
Po upływie czasu przeznaczonego na pracę w grupach ich przedstawiciele odczytują swoje zapisy i wieszają kartki na tablicy/planszy lub w innym widocznym miejscu. Powtarzające się sformułowania umieszczane są obok siebie. Nauczyciel może uzupełnić wypowiedzi dzieci. Następnie dzieci zapisują w zeszytach wymienione zasady (załącznik nr 2).

Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela:

 • Jaki rodzaj, ze względu na cel wypowiedzi, reprezentują zapisane zdania?
 • Dlaczego wybrali formę zdań rozkazujących?

5. Praca indywidualna. Tworzenie piktogramów do wybranych zasad zachowania się w zoo.
Nauczyciel rozdaje uczniom sztywne kartony w kształcie kół, prostokątów, kwadratów, prosi, by każde dziecko wybrało sobie jedną z zasad zapisanych w zeszycie i przedstawiło ją za pomocą prostego obrazka (bez użycia słów) na wybranym szablonie. Do wykonania pracy mogą użyć mazaków, kredek, farb, wycinanek, kleju itp. Nauczyciel informuje, że takie obrazki nazywa się piktogramami.
Każdy uczeń otrzymuje kartkę z wydrukowaną prostą definicją piktogramu i kilkoma ich przykładami. Kartki te wkleją w domu do zeszytu (załącznik nr 3).
Prowadzący zajęcia głośno odczytuje zapisany na kartkach tekst. Dzieci przyglądają się piktogramom.
Odpowiadają na pytania nauczyciela:

 • Gdzie widziały podobne obrazki?
 • O czym informowały?

Następnie uczniowie przystępują do stworzenia własnych piktogramów związanych z zasadami zachowania się w ogrodzie zoologicznym. Po upływie przewidzianego na tę pracę czasu dzieci prezentują swoje piktogramy. Każdy z nich umieszczony zostaje na tablicy/planszy obok zasady, którą ilustruje, a którą wcześniej uczniowie zapisali na kartkach.


6. Podsumowanie zajęć.
Dzieci rozmawiają z nauczycielem o tym, że w różnych miejscach i sytuacjach obowiązują inne zasady, reguły, sposoby zachowania się, postępowania – np. przy przechodzeniu przez ulicę, robieniu zakupów, podczas przebywania w teatrze lub w kinie, w szkole, w czasie zabawy itp. Uczniowie uzasadniają, dlaczego dzieci, a także ludzie dorośli, powinni ich przestrzegać. Nauczyciel wiesza przy drzwiach wyjściowych planszę,
na której znajdują się cztery duże piktogramy – „buźki” i objaśnia ich znaczenia (załącznik nr 4). Uczniowie oceniają swoją aktywność na zajęciach poprzez przyklejenie danej przez nauczyciela cenki sklepowej przy jednym z piktogramów.

Praca domowa


DLA WSZYSTKICH:

 • Wklej do zeszytu kartkę z informacjami na temat znaków zwanych piktogramami.
 • Wypisz pięć zasad, których należy przestrzegać podczas pobytu w szkole. Posłuż się zdaniami oznajmującymi.

DLA CHĘTNYCH:

 • Narysuj zwierzę, które najbardziej chciałbyś zobaczyć na żywo. Wypisz pod rysunkiem trzy charakterystyczne cechy tego zwierzęcia.