Bryły życiorysów - sztuka uprawiana w przestrzeni psychologicznej

Katarzyna Zabłocka

PRZEDMIOT

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

CZAS

2 godziny lekcyjne (z projekcją fragmentów filmu)

Treści nauczania:

Uczeń odbiera teksty kultury i wykorzystuje informacje w nich zawarte, z uwzględnieniem specyfiki medium, w którym są przekazywane.

Pytania kluczowe:

 • Za pomocą jakich środków można w filmie zwizualizować emocje, stany, procesy?
 • Dlaczego artysta w swojej wypowiedzi dotyczącej życiorysów posłużył się animacjami 3D?
 • Czym jest kolaż filmowy?

Cele lekcji:

Po zajęciach uczeń będzie umiał:

 • Zdefiniować pojęcia sztuka video, symulacja komputerowa, fabuła, film popularnonaukowy,
 • Wymienić różne środki wyrazu obrazów filmowych,
 • Zdefiniować pojęcie kolażu filmowego,
 • Przełożyć na język plastyki autorefleksję

Metody pracy:

 • wizualizacja w oparciu o twórcze myślenie
 • analiza fragmentów filmu
 • miniwykład
 • dyskusja
 • praca z kwestionariuszem
 • indywidualna praca twórcza (technika wykonania pracy - obiekt przestrzenny)

Materiały pomocnicze:

 • Wybrane fragmenty filmu ,,Sailor’’ Normana Leto (film dostępny online na stronie Filmoteki Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie:
 • http://artmuseum.pl/filmoteka/?l=0&id=1077),
 • Materiał pomocniczy (kwestionariusz Gdybym był…)
 • Materiały plastyczne: druty, masy papierowe, kleje, papiery, nożyczki, taśmy klejące, brystole, plastelina, nici

Słowa kluczowe: 

wizualizacja, sztuka video, animacje 3D, symulacja komputerowa, kolaż filmowy, głos z offu, obiekt przestrzenny, rytmy, samookreślenie, autorefleksja, alter ego.

Uwagi:

Należy wybrać fragmenty filmu, które reprezentują różne środki wyrazu filmowego w zależności od możliwości percepcyjnych i przygotowania uczniów (Uwzględnij koniecznie fragment od 00:27:20 do 00:36:25).[1][2]

Przebieg zajęć:

 1. Przedstaw uczniom cel zajęć i ich przewidywany efekt: zapoznanie z postacią artysty Normana Leto i fragmentami jego dzieła pt. ,,Sailor’’, umiejętność określania środków wyrazu obrazów filmowych, doskonalenie umiejętności określenia siebie, umiejętność przełożenia na język plastyki autorefleksji o swoim życiu, wykonanie obiektów / Bryły życiorysów /
 2. Przedstaw biografię artysty i odczytaj uczniom krótką informację o filmie.
 3. Zaproś uczniów do obejrzenia wybranych fragmentów filmu.
 4. Po projekcji zapytaj uczniów o pierwsze wrażenia: Czy film im się podobał? Jakie tematy poruszane są w filmie? Dlaczego autor w taki sposób ukazuje emocje, przemyślenia, procesy ? Co myślą na temat warstwy audio, w jakiej formie występuje narrator?
 5. Wspólnie spróbujcie wskazać i zdefiniować zastosowane formy, gatunki wypowiedzi filmowej (sztuka video, symulacja komputerowa, fabuła, film popularnonaukowy, animacja 3D). W razie potrzeby przygotuj definicje i rozdaj je klasie.
 6. Zapisz na tablicy termin: kolaż filmowy, podziel uczniów na pary, w których go zdefiniują. Poproś chętnych o odczytanie na forum klasy spisanych definicji.
 7. Poproś uczniów o wypełnienie kwestionariuszy, wyjaśnij im cel ćwiczeń z obszaru treningu twórczości.
 8. Osoby chętne mogą odczytać swoje odpowiedzi na forum klasy. Nie komentujemy usłyszanych wypowiedzi. ( wg zasady – nie ma złych odpowiedzi).
 9. Zaproponuj uczniom, by postarali się stworzyć własne bryły życiorysów, inspirowane modelami Normana Leto. Zasugeruj wykonanie wstępnych projektów rysunkowych ,,oś czasu’’, w których przeanalizują etapy swojego dotychczasowego życia, wprowadzą dominanty w momentach szczególnie dla nich ważnych, dramatycznych, bolesnych ale też zaznaczą etapy radosnych i spokojnych okresów, zróżnicują kształty, wielkość i fakturę, wprowadzą rytmy. Poproś aby przyjęli odcinki 5 cm dla jednego roku życia w celu ustalenia skali obiektów. Krótko omów wstępne projekty rysunkowe. W trakcie wykonywania prac udzielaj wskazówek i pomagaj uczniom.
 10. Zorganizuj autoprezentację brył, poproś autorów o omówienie poszczególnych fragmentów obiektów.
 11. Na zakończenie lekcji zainicjuj dyskusję dotyczącą realizacji Normana Leto, stawiając pytanie: Dlaczego artysta w swojej wypowiedzi dotyczącej życiorysów posłużył się animacjami 3D?
 12. Zaproponuj uczniom, aby po zajęciach zapoznali się z całym  filmem ,, Sailor’’ dostępnym na stronie www.artmuseum.pl/filmoteka

Praca domowa:

Stwórz bryłę życiorysu swojego idola. Wykonaj dokumentację fotograficzną obiektu .

Materiały pomocnicze:

Załącznik 1

Kwestionariusz Gdybym był…

 1. Gdybym był…kolorem, byłbym
  ……………………………………………………………………………………………………….
 2. Gdybym był…dźwiękiem, byłbym
  ……………………………………………………………………………………………………….
 3. Gdybym był…stanem skupienia, byłbym
  ……………………………………………………………………………………………………….
 4. Gdybym był…porą dnia, byłbym
  ……………………………………………………………………………………………………….
 5. Gdybym był…cyfrą, byłbym
  ……………………………………………………………………………………………………….
 6. Gdybym był…uczuciem, byłbym
  ……………………………………………………………………………………………………….
 7. Gdybym był…smakiem, byłbym
  ……………………………………………………………………………………………………….
 8. Gdybym był…kształtem, byłbym
  ……………………………………………………………………………………………………….
 9. Gdybym był…fakturą, byłbym
  ……………………………………………………………………………………………………….
 10. Gdybym był…zmysłem, byłbym
  ……………………………………………………………………………………………………….
 11. Gdybym był…rośliną, byłbym
  ……………………………………………………………………………………………………….
 12. Gdybym był…zwierzęciem, byłbym
  ……………………………………………………………………………………………………….
 13. Gdybym był…instytucją, byłbym
  ……………………………………………………………………………………………………….
 14. Gdybym był…artystą, byłbym
  ……………………………………………………………………………………………………….
 15. Gdybym był…………., byłbym
  ……………………………………………………………………………………………………….